KLAUSYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Išrašas iš Kauno trečiojo amžiaus universiteto (Kauno TAU) įstatų:

III.  KAUNO TAU KLAUSYTOJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.  Kauno TAU narių (toliau – klausytojų) priėmimo tvarka ir sąlygos:

3.1.1. Kauno TAU klausytojais gali tapti visi vyresnio amžiaus Lietuvos gyventojai. Asmenims su negalia amžius neribojamas;

3.1.2. klausytoju gali būti Lietuvos gyventojas, užpildęs ir pateikęs nustatytos formos  prašymą bei sumokėję klausytojo mokestį pagal rektorato nustatytą tvarką.

3.2.    Kauno TAU klausytojų teisės:

  • rinkti ir būti išrinktu  į Kauno TAU renkamus organus;
  • naudotis teikiamomis paslaugomis, inventoriumi ir patalpomis, skirtomis klausytojų užsiėmimams;
  • gauti informaciją apie Kauno TAU veiklą;
  • bet kada išstoti iš Kauno TAU, apie savo sprendimą informavus fakulteto dekaną. Tokiu atveju stojamieji įnašai, metiniai mokesčiai ar kitaip Kauno TAU nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
  • teikti žodinius bei rašytinius pasiūlymus dėl Kauno TAU veiklos, nutarimų, kitų aktų projektų.

3.3.    Kauno TAU klausytojų pareigos:

3.3.1. laikytis Kauno TAU įstatų;

3.3.2. laiku sumokėti nustatytą metinį klausytojo mokestį;

3.3.3. aktyviai dalyvauti Kauno TAU veikloje, organizuojamuose renginiuose (paskaitose, seminaruose, konferencijose, susitikimuose, išvykose ir kituose renginiuose);

3.3.4.  atstovauti ir populiarinti Kauno TAU visuomenėje;

3.3.5.  vykdyti Kauno TAU rektorato sprendimus;

3.3.6.  teikti informaciją bei kitą pagalbą, reikalingą Kauno TAU tikslams ir  uždaviniams  įgyvendinti;

3.3.7.  vykdyti kitas įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytas pareigas.

3.4.      Kauno TAU klausytojų pašalinimas:

  • rektorato sprendimu klausytojas gali būti pašalintas iš Kauno TAU, jeigu nevykdo ar netinkamai vykdo įstatuose nustatytas pareigas, rektorato nutarimus ir sprendimus;
  • pašalintam klausytojui stojamasis mokestis ir kitos įmokos negrąžinami;
  • klausytojui nesusimokėjus metinio mokesčio ir visus metus nedalyvaujant Kauno TAU užsiėmimuose, jo/jos narystė Kauno TAU gali būti stabdoma. Klausytojui sumokėjus metinį mokestį jo/jos narystė atnaujinama;
  • rektorato nustatytą stojamųjų įnašų ir nario mokesčių mokėjimo tvarką tvirtina konferencija;
  • rektorato sprendimas dėl nario priėmimo ar pašalinimo iš Kauno TAU gali būti skundžiamas konferencijai.